บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต

ราคา: 11,991 บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงเมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู


ไต้หวัน  HOT PROMOTION  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
ราคาเริ่มต้นเพียง 11,991 บาท

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ -สนามบินดอนเมือง - - -  
2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง – ร้านใบชา – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต O O X KING BRIDGE  HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไถจง –ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium  Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต O O X RAINBOW  HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง O O X HEDO  HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ไทเป-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ - -