บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
วีซ่า

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด รับทำวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่ากับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการจัดเตรียมเอกสาร แนะนำข้อมูล และ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น

ประกาศจากสถานฑูตออสเตรเลีย.  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ 

เปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
วีเอฟเอสโกลบอลจะเริ่มดำเนินการสำหรับสถานทูตออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครและทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

 

รายชื่อประเทศที่ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

รายชื่อประเทศที่ทำความตกลงโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการตรวจลงตรา (visa) หรือการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ในการเข้าประเทศเหล่านี้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

*** วีซ่าไต้หวัน (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศ ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, กลุ่มเชงเกน, อังกฤษ or อเมริกา สามารถสมัครผ่าน https://nas.immigration.gov.tw/nase/

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

- สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกัน ในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

 

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศกับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวมีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปอยู่นานที่สุด ( ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี 4 วัน – สวิส 3 วัน – ฝรั่งเศส 2 วัน ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ

 

- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานก่อนถึงวันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

- รูปถ่ายสีขนาด กว้างxยาว 2x2 นิ้ว 2 รูป ขนาดของรูปตามตัวอย่างที่ระบุด้านข้างนี้นี้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่รับรูปที่พื้นหลัง สีน้ำเงิน , สีฟ้า หรือสีอื่นๆ ถ่ายหน้าตรงไม่เอียงข้าง ไม่เอียงหน้า ห้ามสวมแว่นตา , หมวก , ที่คาดผม , กิ๊บติดผมทุกชนิด แต่งกายสุภาพ สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 60 เปอร์เซ็นของพื้นที่ถ่ายรูปถ่าย

- หลักฐานรับรองการเงิน (สำเนาล่าสุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน นับย้อนจากเดือนที่เดินทาง) มีตราประทับรับรองจากทางธนาคาร ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า เจ้าของบัญชีต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (วีซ่าออสเตรเลีย ต้องใช้สมุดเงินฝากเล่มจริงด้วย สถานทูตจะคืนให้ในวันที่รับเล่มคืน)

- สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหย่า (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

- หนังสือ รับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ มีตราประทับรับรองจากทางหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาของการลางานเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

- กรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ มีชื่อของท่านระบุเป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนอยู่ โดยสำเนาไว้ไม่เกิน3 เดือน

กรณี ที่เจ้าของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางบริษัทต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมาย

- กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา

- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/ มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

- สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน

- ข้าราชาการใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมใบลาพัก จากต้นสังกัด กรณีเกษียณแล้ว ให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่า “ผู้เดินทางมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยมิต้องมีผู้ดูแล”

- จดหมายเชิญจากต่างประเทศ (กรณีเดินทางไปดูงาน)

- กรณี ที่ไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือเชิญจากประเทศปลายทาง ระบุชื่อ-สกุล ของผู้ยื่นขอวีซ่าและที่อยู่ที่ติดต่อได้ในขณะที่พักอาศัยอยู่ ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า หรือเอกสารยืนยันการสำรองห้องพักจากทางโรงแรมในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า

- ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (ประกันการเจ็บป่วย) เบี้ยประกัน 2,000,000 บาทขึ้นไป

- ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินฉบับจริง

- อื่น ๆ

ค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ จำนวน 1 คน ราคาท่านละ บาท

** หมายเหตุ – ใ น ก ร ณี ที่ ยื่ น วี ซ่ า ไ ม่ ผ่ า น ไ ม่ มี ก า ร คื น เ งิ น ไ ม่ ว่ า ใ น ก ร ณี ใ ด ๆ **